Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Monday (May 20, 2019) and the forecast for Tuesday (May 21, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 39-41 (ºC) 25-35 (%) 39-41 (ºC) 25-35 (%)

Karachi 35-37 (ºC) 40-50 (%) 35-37 (ºC) 30-40 (%)

Lahore 38-40 (ºC) 20-30 (%) 38-40 (ºC) 15-25 (%)

Larkana 41-43 (ºC) 30-40 (%) 40-42 (ºC) 30-40 (%)

Mirpurkhas 40-42 (ºC) 25-35 (%) 38-40 (ºC) 25-35 (%)

Muzaffarabad 30-32 (ºC) 25-35 (%) 30-32 (ºC) 20-30 (%)

Peshawar 30-35 (ºC) 30-40 (%) 30-35 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 28-30 (ºC) 50-60 (%) 28-30 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 34-36 (ºC) 20-30 (%) 34-36 (ºC) 15-25 (%)

Sukkur 40-42 (ºC) 20-30 (%) 41-43 (ºC) 20-30 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 7:12 pm (Today)

Sunrise: 5:43 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close