Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Thursday (May 16, 2019) and the forecast for Friday (May 17, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 36-38 (ºC) 25-35 (%) 37-39 (ºC) 25-35 (%)

Karachi 33-35 (ºC) 45-55 (%) 33-35 (ºC) 45-55 (%)

Lahore 32-34 (ºC) 50-60 (%) 30-32 (ºC) 60-70 (%)

Larkana 37-39 (ºC) 50-60 (%) 38-40 (ºC) 30-40 (%)

Mirpurkhas 41-43 (ºC) 25-35 (%) 41-43 (ºC) 25-35 (%)

Muzaffarabad 27-29 (ºC) 60-70 (%) 26-28 (ºC) 70-80 (%)

Peshawar 30-35 (ºC) 30-40 (%) 30-35 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 28-30 (ºC) 50-60 (%) 28-30 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 31-33 (ºC) 50-60 (%) 30-32 (ºC) 60-70 (%)

Sukkur 37-39 (ºC) 50-60 (%) 39-41 (ºC) 30-40 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 7:10 pm (Today)

Sunrise: 5:45 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close