Tuesday, February 7th, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Thursday (May 02, 2019) and the forecast for Friday (May 03, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 41-42 (ºC) 10-20 (%) 41-42 (ºC) 10-20 (%)

Karachi 40-42 (ºC) 05-15 (%) 40-42 (ºC) 05-15 (%)

Lahore 38-40 (ºC) 40-50 (%) 39-41 (ºC) 35-45 (%)

Larkana 42-44 (ºC) 15-25 (%) 42-44 (ºC) 15-25 (%)

Mirpurkhas 43-45 (ºC) 20-30 (%) 43-45 (ºC) 20-30 (%)

Muzaffarabad 28-30 (ºC) 55-65 (%) 27-29 (ºC) 55-65 (%)

Peshawar 20-25 (ºC) 30-40 (%) 20-25 (ºC) 30-40 (%)

Quetta -01-(-03) (ºC) 50-60 (%) -02-(-04) (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 32-34 (ºC) 40-50 (%) 31-33 (ºC) 35-45 (%)

Sukkur 40-42 (ºC) 10-20 (%) 40-42 (ºC) 10-20 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 7:03 pm (Today)

Sunrise: 5:53 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close