Tuesday, November 28th, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Wednesday (April 17, 2019) and the forecast for Thursday (April 18, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 34-36 (ºC) 25-35 (%) 36-38 (ºC) 25-35 (%)

Karachi 33-35 (ºC) 50-60 (%) 33-35 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 28-30 (ºC) 55-65 (%) 29-31 (ºC) 55-65 (%)

Larkana 34-36 (ºC) 40-50 (%) 35-37 (ºC) 30-40 (%)

Mirpurkhas 34-36 (ºC) 20-30 (%) 35-37 (ºC) 20-30 (%)

Muzaffarabad 19-21 (ºC) 55-65 (%) 20-22 (ºC) 55-65 (%)

Peshawar 15-20 (ºC) 70-80 (%) 15-20 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -01-(-03) (ºC) 50-60 (%) -02-(-04) (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 24-26 (ºC) 55-65 (%) 28-30 (ºC) 55-65 (%)

Sukkur 34-36 (ºC) 30-40 (%) 39-41 (ºC) 25-35 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 6:56 pm (Today)

Sunrise: 6:05 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close