Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Monday (March 25, 2019) and the forecast for Tuesday (March 26, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 20-22 (ºC) 50-60 (%) 20-22 (ºC) 50-60 (%)

Karachi 20-22 (ºC) 40-50 (%) 21-23 (ºC) 45-55 (%)

Lahore 14-16 (ºC) 75-85 (%) 14-16 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 18-20 (ºC) 70-80 (%) 18-20 (ºC) 65-75 (%)

Mirpurkhas 17-19 (ºC) 40-50 (%) 17-19 (ºC) 40-50 (%)

Muzaffarabad 06-08 (ºC) 75-85 (%) 06-08 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 03-08 (ºC) 70-80 (%) 03-08 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -01-(-03) (ºC) 50-60 (%) -02-(-04) (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 11-13 (ºC) 80-90 (%) 11-13 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 19-21 (ºC) 70-80 (%) 19-21 (ºC) 65-75 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 6:46 pm (Today)

Sunrise: 6:27 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close