Thursday, January 20th, 2022
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Wednesday (March 20, 2019) and the forecast for Thursday (March 21, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 17-19 (ºC) 70-80 (%) 18-20 (ºC) 70-80 (%)

Hyderabad 17-19 (ºC) 70-80 (%) 18-20 (ºC) 70-80 (%)

Lahore 14-16 (ºC) 75-85 (%) 15-17 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 16-18 (ºC) 70-80 (%) 16-18 (ºC) 65-75 (%)

Mirpurkhas 17-19 (ºC) 40-50 (%) 17-19 (ºC) 40-50 (%)

Muzaffarabad 05-07 (ºC) 75-85 (%) 05-07 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 03-08 (ºC) 70-80 (%) 03-08 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -01-(-03) (ºC) 50-60 (%) -02-(-04) (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 11-13 (ºC) 80-90 (%) 11-13 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 15-17 (ºC) 70-80 (%) 15-17 (ºC) 65-75 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 6:44 pm (Today)

Sunrise: 6:32 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close