Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Sunday (March 17, 2019) and the forecast for Monday (March 18, 2019).

==================================================================

CITY TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 17-19 (ºC) 40-50 (%) 17-19 (ºC) 55-65 (%)

Karachi 17-19 (ºC) 40-50 (%) 18-20 (ºC) 70-80 (%)

Lahore 11-13 (ºC) 75-85 (%) 10-12 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 13-15 (ºC) 70-80 (%) 14-16 (ºC) 65-75 (%)

Mirpurkhas 14-16 (ºC) 45-55 (%) 15-17 (ºC) 35-45 (%)

Muzaffarabad 02-04 (ºC) 75-85 (%) 02-04 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 03-08 (ºC) 70-80 (%) 03-08 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -01-(-03) (ºC) 50-60 (%) -02-(-04) (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 07-09 (ºC) 80-90 (%) 07-09 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 13-15 (ºC) 75-85 (%) 15-17 (ºC) 70-80 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 06:42 pm (TODAY)

Sunrise: 06:35 am (TOMORROW)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close