Thursday, August 11th, 2022
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Tuesday (March 12, 2019) and the forecast for Wednesday (March 13, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 13-15 (ºC) 55-65 (%) 16-18 (ºC) 65-75 (%)

Karachi 17-19 (ºC) 50-60 (%) 17-19 (ºC) 65-75 (%)

Lahore 08-10 (ºC) 75-85 (%) 07-09 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 13-15 (ºC) 80-90 (%) 13-15 (ºC) 75-85 (%)

Mirpurkhas 14-16 (ºC) 50-60 (%) 14-16 (ºC) 50-60 (%)

Muzaffarabad 02-04 (ºC) 75-85 (%) 02-04 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 03-08 (ºC) 70-80 (%) 03-08 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -01-(-03) (ºC) 50-60 (%) -02-(-04) (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 05-07 (ºC) 80-90 (%) 05-07 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 12-14 (ºC) 80-90 (%) 12-14 (ºC) 75-85 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 6:40 pm (Today)

Sunrise: 6:40 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close