Friday, September 22nd, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Thursday (March 07, 2019) and the forecast for Friday (March 08, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 15-17 (ºC) 70-80 (%) 15-17 (ºC) 70-80 (%)

Karachi 17-19 (ºC) 75-85 (%) 17-19 (ºC) 60-70 (%)

Lahore 10-12 (ºC) 75-85 (%) 10-12 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 13-15 (ºC) 75-85 (%) 13-15 (ºC) 75-85 (%)

Mirpurkhas 15-17 (ºC) 55-65 (%) 15-17 (ºC) 60-70 (%)

Muzaffarabad 04-06 (ºC) 75-85 (%) 05-07 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 03-08 (ºC) 70-80 (%) 03-08 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -01-(-03) (ºC) 50-60 (%) -02-(-04) (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 09-11 (ºC) 80-90 (%) 09-11 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 14-16 (ºC) 75-85 (%) 14-16 (ºC) 75-85 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 6:38 pm (Today)

Sunrise: 6:45 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close