Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Sunday (March 03, 2019) and the forecast for Monday (March 04, 2019).

==================================================================

CITY TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 10-13 (ºC) 70-80 (%) 12-14 (ºC) 65-75 (%)

Karachi 13-15 (ºC) 70-80 (%) 14-16 (ºC) 70-80 (%)

Lahore 08-10 (ºC) 75-85 (%) 07-09 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 11-13 (ºC) 80-90 (%) 12-14 (ºC) 70-80 (%)

Mirpurkhas 10-12 (ºC) 65-75 (%) 12-14 (ºC) 65-75 (%)

Muzaffarabad 02-04 (ºC) 75-85 (%) 02-04 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 03-08 (ºC) 70-80 (%) 03-08 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -01-(-03) (ºC) 50-60 (%) -02-(-04) (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 06-08 (ºC) 80-90 (%) 06-08 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 10-12 (ºC) 80-90 (%) 10-12 (ºC) 75-85 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 06:35pm (TODAY)

Sunrise: 06:50am (TOMORROW)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close