Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Monday (February 18, 2019) and the forecast for Tuesday (February 19, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 14-16 (ºC) 70-80 (%) 14-16 (ºC) 70-80 (%)

Karachi 17-19 (ºC) 70-80 (%) 17-19 (ºC) 70-80 (%)

Lahore 08-10 (ºC) 75-85 (%) 08-10 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 10-12 (ºC) 70-80 (%) 10-12 (ºC) 75-85 (%)

Mirpurkhas 10-12 (ºC) 65-75 (%) 10-12 (ºC) 65-75 (%)

Muzaffarabad 02-04 (ºC) 75-85 (%) 02-04 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar -01-04 (ºC) 70-80 (%) -01-04 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -01-(-03) (ºC) 50-60 (%) -02-(-04) (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 08-10 (ºC) 80-90 (%) 08-10 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 11-13 (ºC) 70-80 (%) 11-13 (ºC) 70-80 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 6:28 pm (Today)

Sunrise: 7:01 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close