Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Wednesday (February 13, 2019) and the forecast for Thursday (February 14, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 11-13 (ºC) 60-70 (%) 11-13 (ºC) 55-65 (%)

Karachi 13-15 (ºC) 40-50 (%) 14-16 (ºC) 45-55 (%)

Lahore 08-10 (ºC) 75-85 (%) 08-10 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 09-11 (ºC) 80-90 (%) 09-11 (ºC) 80-90 (%)

Mirpurkhas 06-08 (ºC) 65-75 (%) 07-09 (ºC) 65-75 (%)

Muzaffarabad 03-05 (ºC) 75-85 (%) 03-05 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar -01-04 (ºC) 70-80 (%) -01-04 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -01-(-03) (ºC) 50-60 (%) -02-(-04) (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 08-10 (ºC) 80-90 (%) 08-10 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 09-11 (ºC) 80-90 (%) 09-11 (ºC) 75-85 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 6:25 pm (Today)

Sunrise: 7:05 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close