Wednesday, November 29th, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Thursday (February 07, 2019) and the forecast for Friday (February 08, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 09-12 (ºC) 50-60 (%) 10-12 (ºC) 50-60 (%)

Karachi 11-13 (ºC) 25-35 (%) 11-13 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 06-08 (ºC) 80-90 (%) 06-08 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 07-09 (ºC) 70-80 (%) 07-09 (ºC) 70-80 (%)

Mirpurkhas 06-08 (ºC) 65-75 (%) 06-08 (ºC) 65-75 (%)

Muzaffarabad 06-08 (ºC) 75-85 (%) 06-08 (ºC) 75-85 (%)

Peshawar -01-04 (ºC) 70-80 (%) -01-04 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -01-(-03) (ºC) 50-60 (%) -02-(-04) (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 05-07 (ºC) 75-85 (%) 05-07 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 08-10 (ºC) 60-70 (%) 08-10 (ºC) 60-70 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 6:22 pm (Today)

Sunrise: 7:09 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close