Wednesday, August 17th, 2022
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Wednesday (January 30, 2019) and the forecast for Thursday (January 31, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 09-11 (ºC) 70-80 (%) 10-12 (ºC) 65-75 (%)

Karachi 12-14 (ºC) 75-85 (%) 11-13 (ºC) 65-75 (%)

Lahore 01-03 (ºC) 80-90 (%) 01-03 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 09-11 (ºC) 70-80 (%) 07-09 (ºC) 70-80 (%)

Mirpurkhas 06-08 (ºC) 70-80 (%) 05-07 (ºC) 65-75 (%)

Muzaffarabad (-02)-00 (ºC) 75-85 (%) (-02)-00 (ºC) 75-85 (%)

Peshawar -01-04 (ºC) 70-80 (%) -01-04 (ºC) 70-80 (%)

Quetta N/A N/A

Rawalpindi 01-03 (ºC) 75-85 (%) 00-02 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 09-11 (ºC) 75-85 (%) 08-10 (ºC) 85-95 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 6:16 pm (Today)

Sunrise: 7:13 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close