Wednesday, August 17th, 2022
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Thursday (January 10, 2019) and the forecast for Friday (January 11, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 12-14 (ºC) 70-80 (%) 13-15 (ºC) 70-80 (%)

Karachi 13-15 (ºC) 75-85 (%) 12-14 (ºC) 35-45 (%)

Lahore 03-05 (ºC) 80-90 (%) 03-05 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 08-10 (ºC) 75-85 (%) 08-10 (ºC) 75-85 (%)

Mirpurkhas 06-08 (ºC) 65-75 (%) 07-09 (ºC) 65-75 (%)

Muzaffarabad 00-02 (ºC) 75-85 (%) 00-02 (ºC) 75-85 (%)

Peshawar -01-04 (ºC) 70-80 (%) -01-04 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -02-(-04) (ºC) 60-70 (%) -01-(-03) (ºC) 50-60 (%)

Rawalpindi 01-03 (ºC) 75-85 (%) 01-03 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 08-10 (ºC) 85-95 (%) 08-10 (ºC) 85-95 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 6:01 pm (Today)

Sunrise: 7:17 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close