Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Tuesday (January 08, 2019) and the forecast for Wednesday (January 09, 2019).

==================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==================================================================

Hyderabad 11-13 (ºC) 70-80 (%) 12-14 (ºC) 70-80 (%)

Karachi 11-13 (ºC) 75-85 (%) 12-14 (ºC) 85-95 (%)

Lahore 03-05 (ºC) 80-90 (%) 02-04 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 07-09 (ºC) 75-85 (%) 07-09 (ºC) 75-85 (%)

Mirpurkhas 06-08 (ºC) 65-75 (%) 07-09 (ºC) 65-75 (%)

Muzaffarabad 00-02 (ºC) 75-85 (%) 01-03 (ºC) 75-85 (%)

Peshawar (-01)-04 (ºC) 70-80 (%) (-01)-04 (ºC) 70-80 (%)

Quetta (-02)-(-04) (ºC) 60-70 (%) (-01)-(-03) (ºC) 50-60 (%)

Rawalpindi 01-03 (ºC) 75-85 (%) 01-03 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 07-09 (ºC) 85-95 (%) 08-10 (ºC) 85-95 (%)

==================================================================

Karachi

------------------------------------------------------------------

Sunset: 6:00 pm (Today)

Sunrise: 7:17 am (Tomorrow)

==================================================================Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close