Monday, November 30th, 2020
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (December 19, 2018) and the forecast for Thursday (December 20, 2018).

================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

================================================================

Hyderabad 10-12 (ºC) 70-80 (%) 06-08 (ºC) 70-80 (%)

Karachi 08-10 (ºC) 65-75 (%) 08-10 (ºC) 30-40 (%)

Lahore 03-05 (ºC) 80-90 (%) 03-05 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 06-08 (ºC) 75-85 (%) 06-08 (ºC) 75-85 (%)

Mirpurkhas 06-08 (ºC) 80-90 (%) 06-08 (ºC) 80-90 (%)

Muzaffarabad 01-03 (ºC) 75-85 (%) 01-03 (ºC) 75-85 (%)

Peshawar 05-10 (ºC) 70-80 (%) 05-10 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 02-04 (ºC) 10-20 (%) 04-06 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 02-04 (ºC) 75-85 (%) 01-03 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 04-06 (ºC) 80-90 (%) 04-06 (ºC) 80-90 (%)

================================================================

Karachi

----------------------------------------------------------------

Sunset: 5:47 pm (Today)

Sunrise: 7:11 am (Tomorrow)

================================================================Copyright Business Recorder, 2018

the author

Top
Close
Close