Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (December 11, 2018) and the forecast for Wednesday (December 12, 2018).

================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

================================================================

Hyderabad 13-15 (ºC) 50-60 (%) 12-14 (ºC) 40-50 (%)

Karachi 14-16 (ºC) 50-60 (%) 13-15 (ºC) 40-50 (%)

Lahore 06-08 (ºC) 80-90 (%) 05-07 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 10-12 (ºC) 70-80 (%) 09-11 (ºC) 70-80 (%)

Mirpurkhas 10-12 (ºC) 75-85 (%) 10-12 (ºC) 55-65 (%)

Muzaffarabad 03-05 (ºC) 75-85 (%) 02-04 (ºC) 75-85 (%)

Peshawar 05-10 (ºC) 70-80 (%) 05-10 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 03-05 (ºC) 10-20 (%) 02-04 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 04-06 (ºC) 75-85 (%) 04-06 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 11-13 (ºC) 75-85 (%) 10-12 (ºC) 70-80 (%)

================================================================

Karachi

----------------------------------------------------------------

Sunset: 5:44 pm (Today)

Sunrise: 7:06 am (Tomorrow)

================================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close