Monday, February 26th, 2024
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Thursday (November 29, 2018) and the forecast for Friday (November 30, 2018).

================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

================================================================

Hyderabad 16-18 (ºC) 50-60 (%) 16-18 (ºC) 50-60 (%)

Karachi 17-19 (ºC) 50-60 (%) 16-18 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 10-12 (ºC) 80-90 (%) 10-12 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 12-14 (ºC) 70-80 (%) 12-14 (ºC) 70-80 (%)

Mirpurkhas 09-11 (ºC) 60-70 (%) 09-11 (ºC) 50-60 (%)

Muzaffarabad 04-06 (ºC) 75-85 (%) 04-06 (ºC) 75-85 (%)

Peshawar 05-10 (ºC) 70-80 (%) 05-10 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 03-05 (ºC) 10-20 (%) 02-04 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 08-10 (ºC) 75-85 (%) 08-10 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 12-14 (ºC) 70-80 (%) 12-14 (ºC) 70-80 (%)

================================================================

Karachi

----------------------------------------------------------------

Sunset: 5:42 pm (Today)

Sunrise: 6:58 am (Tomorrow)

================================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close