Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (November 27, 2018) and the forecast for Wednesday (November 28, 2018).

================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

================================================================

Hyderabad 16-18 (ºC) 70-80 (%) 16-18 (ºC) 50-60 (%)

Karachi 18-20 (ºC) 70-80 (%) 16-18 (ºC) 45-55 (%)

Lahore 09-11 (ºC) 80-90 (%) 08-10 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 12-14 (ºC) 70-80 (%) 12-14 (ºC) 65-75 (%)

Mirpurkhas 11-13 (ºC) 60-70 (%) 11-13 (ºC) 50-60 (%)

Muzaffarabad 04-06 (ºC) 75-85 (%) 03-05 (ºC) 75-85 (%)

Peshawar 05-10 (ºC) 70-80 (%) 05-10 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 22-24 (ºC) 10-20 (%) 21-23 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 08-10 (ºC) 75-85 (%) 07-09 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 14-16 (ºC) 80-90 (%) 13-15 (ºC) 75-85 (%)

================================================================

Karachi

----------------------------------------------------------------

Sunset: 5:42 pm (Today)

Sunrise: 6:56 am (Tomorrow)

================================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close