Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Sunday (November 25, 2018) and the forecast for Monday (November 26, 2018).

=================================================================

CITY TODAY TOMORROW

=================================================================

Hyderabad 15-17 (ºC) 70-80 (%) 16-18 (ºC) 70-80 (%)

Karachi 17-19 (ºC) 70-80 (%) 17-19 (ºC) 60-70 (%)

Lahore 09-11 (ºC) 80-90 (%) 08-10 (ºC) 80-90 (%)

Lahore 09-11 (ºC) 80-90 (%) 08-10 (ºC) 80-90 (%)

Mirpurkhas 09-11 (ºC) 70-80 (%) 10-12 (ºC) 70-80 (%)

Muzaffarabad 03-05 (ºC) 75-85 (%) 03-05 (ºC) 75-85 (%)

Peshawar 05-10 (ºC) 70-80 (%) 05-10 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 22-24 (ºC) 10-20 (%) 21-23 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 06-08 (ºC) 75-85 (%) 05-07 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 12-14 (ºC) 80-90 (%) 12-14 (ºC) 80-90 (%)

=================================================================

Karachi

-----------------------------------------------------------------

Sunset: 05:42pm (TODAY)

Sunrise: 06:54am (TOMORROW)

=================================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close