Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (October 02, 2018) and the forecast for Wednesday (October 03, 2018).

================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

================================================================

Hyderabad 39-41 (ºC) 35-45 (%) 39-41 (ºC) 35-45 (%)

Karachi 34-36 (ºC) 55-65 (%) 33-35 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 34-36 (ºC) 55-65 (%) 34-36 (ºC) 50-60 (%)

Larkana 37-39 (ºC) 40-50 (%) 37-39 (ºC) 40-50 (%)

Mirpurkhas 37-39 (ºC) 40-50 (%) 37-39 (ºC) 40-50 (%)

Muzaffarabad 33-35 (ºC) 70-80 (%) 33-35 (ºC) 60-70 (%)

Peshawar 33-38 (ºC) 70-80 (%) 33-38 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 33-35 (ºC) 10-20 (%) 33-35 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 35-37 (ºC) 50-60 (%) 35-37 (ºC) 45-55 (%)

Sukkur 40-42 (ºC) 40-50 (%) 40-42 (ºC) 40-50 (%)

================================================================

Karachi

----------------------------------------------------------------

Sunset: 6:17 pm (Today)

Sunrise: 6:24 am (Tomorrow)

================================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close