Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Monday (September 24, 2018) and the forecast for Tuesday (September 25, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 36-38 (ºC) 40-50 (%) 36-38 (ºC) 40-50 (%)

Karachi 32-34 (ºC) 60-70 (%) 32-34 (ºC) 60-70 (%)

Lahore 24-26 (ºC) 55-65 (%) 26-28 (ºC) 50-60 (%)

Larkana 36-38 (ºC) 45-55 (%) 36-38 (ºC) 45-55 (%)

Mirpurkhas 36-38 (ºC) 40-50 (%) 36-38 (ºC) 40-50 (%)

Muzaffarabad 32-34 (ºC) 80-90 (%) 31-32 (ºC) 85-95 (%)

Peshawar 33-38 (ºC) 70-80 (%) 33-38 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 33-35 (ºC) 10-20 (%) 33-35 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 33-35 (ºC) 55-65 (%) 33-35 (ºC) 60-70 (%)

Sukkur 37-39 (ºC) 35-45 (%) 37-39 (ºC) 35-45 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 6:26 pm (Today)

Sunrise: 6:30 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close