Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (September 18, 2018) and the forecast for Wednesday (September 19, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 35-37 (ºC) 50-60 (%) 35-37 (ºC) 50-60 (%)

Karachi 32-34 (ºC) 60-70 (%) 31-33 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 33-35 (ºC) 55-65 (%) 33-35 (ºC) 50-60 (%)

Larkana 37-39 (ºC) 55-65 (%) 37-39 (ºC) 55-65 (%)

Mirpurkhas 34-36 (ºC) 50-60 (%) 34-36 (ºC) 50-60 (%)

Muzaffarabad 33-35 (ºC) 75-85 (%) 33-35 (ºC) 65-75 (%)

Peshawar 33-38 (ºC) 70-80 (%) 33-38 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 33-35 (ºC) 10-20 (%) 33-35 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 34-36 (ºC) 45-55 (%) 34-36 (ºC) 40-50 (%)

Sukkur 37-39 (ºC) 35-45 (%) 37-39 (ºC) 35-45 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 6:32 pm (Today)

Sunrise: 6:18 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close