Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Monday (August 27, 2018) and the forecast for Tuesday (August 28, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 35-37 (ºC) 50-60 (%) 35-37 (ºC) 50-60 (%)

Karachi 31-33 (ºC) 60-70 (%) 32-34 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 34-36 (ºC) 55-65 (%) 35-37 (ºC) 50-60 (%)

Larkana 38-40 (ºC) 45-55 (%) 38-40 (ºC) 45-55 (%)

Mirpurkhas 34-36 (ºC) 55-65 (%) 34-36 (ºC) 55-65 (%)

Muzaffarabad 31-33 (ºC) 85-95 (%) 31-33 (ºC) 85-95 (%)

Peshawar 33-38 (ºC) 70-80 (%) 33-38 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 33-35 (ºC) 10-20 (%) 33-35 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 32-34 (ºC) 50-60 (%) 33-35 (ºC) 40-50 (%)

Sukkur 39-41 (ºC) 40-50 (%) 39-41 (ºC) 40-50 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 6:56 pm (Today)

Sunrise: 6:10 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close