Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Thursday (August 09, 2018) and the forecast for Friday (August 10, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 35-37 (ºC) 55-65 (%) 35-37 (ºC) 50-60 (%)

Karachi 32-34 (ºC) 55-65 (%) 31-33 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 29-31 (ºC) 70-80 (%) 32-34 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 40-42 (ºC) 40-50 (%) 40-42 (ºC) 40-50 (%)

Mirpurkhas 34-36 (ºC) 50-60 (%) 34-36 (ºC) 50-60 (%)

Muzaffarabad 28-30 (ºC) 85-95 (%) 34-36 (ºC) 85-95 (%)

Peshawar 35-40 (ºC) 70-80 (%) 35-40 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 33-35 (ºC) 10-20 (%) 36-38 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 33-35 (ºC) 70-80 (%) 34-36 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 39-41 (ºC) 45-55 (%) 39-41 (ºC) 45-55 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 7:11 pm (Today)

Sunrise: 6:03 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close