Monday, February 26th, 2024
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (August 07, 2018) and the forecast for Wednesday (August 08, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 36-38 (ºC) 50-60 (%) 36-38 (ºC) 50-60 (%)

Karachi 31-33 (ºC) 60-70 (%) 32-34 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 32-34 (ºC) 70-80 (%) 32-34 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 40-42 (ºC) 35-45 (%) 40-42 (ºC) 50-60 (%)

Mirpurkhas 34-36 (ºC) 50-60 (%) 34-36 (ºC) 60-70 (%)

Muzaffarabad 34-36 (ºC) 85-95 (%) 34-36 (ºC) 85-95 (%)

Peshawar 35-40 (ºC) 70-80 (%) 35-40 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 36-38 (ºC) 10-20 (%) 35-37 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 33-35 (ºC) 70-80 (%) 34-36 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 41-43 (ºC) 35-45 (%) 41-43 (ºC) 50-60 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 7:12 pm (Today)

Sunrise: 6:02 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close