Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Sunday (July 09, 2018) and the forecast for Tuesday (July 10, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 37-39 (ºC) 45-55 (%) 37-39 (ºC) 45-55 (%)

Karachi 33-35 (ºC) 65-75 (%) 32-34 (ºC) 70-80 (%)

Lahore 38-40 (ºC) 35-45 (%) 39-41 (ºC) 35-45 (%)

Larkana 42-44 (ºC) 35-45 (%) 42-44 (ºC) 35-45 (%)

Mirpurkhas 35-37 (ºC) 45-55 (%) 35-37 (ºC) 45-55 (%)

Muzaffarabad 40-42 (ºC) 60-70 (%) 40-42 (ºC) 60-70 (%)

Peshawar 36-40 (ºC) 70-80 (%) 38-42 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 38-40 (ºC) 10-20 (%) 38-40 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 41-43 (ºC) 30-40 (%) 42-44 (ºC) 35-45 (%)

Sukkur 43-45 (ºC) 35-45 (%) 43-45 (ºC) 35-45 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 7:25 pm (Today)

Sunrise: 5:48 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close