Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Thursday (July 05, 2018) and the forecast for Friday (July 06, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 37-39 (ºC) 40-50 (%) 37-39 (ºC) 40-50 (%)

Karachi 34-36 (ºC) 55-65 (%) 34-36 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 30-32 (ºC) 60-70 (%) 31-33 (ºC) 50-60 (%)

Larkana 40-42 (ºC) 40-50 (%) 40-42 (ºC) 40-50 (%)

Mirpurkhas 35-37 (ºC) 45-55 (%) 35-37 (ºC) 45-55 (%)

Muzaffarabad 28-30 (ºC) 60-70 (%) 28-30 (ºC) 60-70 (%)

Peshawar 36-40 (ºC) 70-80 (%) 38-42 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 38-40 (ºC) 10-20 (%) 38-40 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 35-37 (ºC) 40-50 (%) 36-38 (ºC) 60-70 (%)

Sukkur 42-44 (ºC) 40-50 (%) 42-44 (ºC) 40-50 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 7:25 pm (Today)

Sunrise: 5:47 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close