Thursday, November 30th, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Friday (May 25, 2018) and the forecast for Saturday (May 26, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 42-44 (ºC) 40-50 (%) 42-44 (ºC) 40-50 (%)

Karachi 37-39 (ºC) 45-55 (%) 36-38 (ºC) 40-50 (%)

Lahore 42-44 (ºC) 30-40 (%) 42-44 (ºC) 35-45 (%)

Larkana 45-47 (ºC) 35-45 (%) 45-47 (ºC) 35-45 (%)

Mirpurkhas 41-43 (ºC) 25-35 (%) 41-43 (ºC) 25-35 (%)

Muzaffarabad 36-38 (ºC) 30-40 (%) 36-38 (ºC) 35-45 (%)

Quetta 30-32 (ºC) 20-30 (%) 31-33 (ºC) 20-30 (%)

Peshawar 36-40 (ºC) 70-80 (%) 36-40 (ºC) 70-80 (%)

Rawalpindi 39-41 (ºC) 25-35 (%) 39-41 (ºC) 30-40 (%)

Sukkur 45-47 (ºC) 25-35 (%) 45-47 (ºC) 25-35 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 7:15 pm (Today)

Sunrise: 5:42 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close