Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (May 23, 2018) and the forecast for Thursday (May 24, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 42-44 (ºC) 20-30 (%) 42-44 (ºC) 25-35 (%)

Karachi 40-42 (ºC) 35-45 (%) 39-41 (ºC) 35-45 (%)

Lahore 42-44 (ºC) 30-40 (%) 42-44 (ºC) 35-45 (%)

Larkana 42-44 (ºC) 25-35 (%) 43-45 (ºC) 25-35 (%)

Mirpurkhas 43-45 (ºC) 10-20 (%) 43-45 (ºC) 10-20 (%)

Muzaffarabad 32-34 (ºC) 30-40 (%) 32-34 (ºC) 35-45 (%)

Peshawar 36-40 (ºC) 70-80 (%) 36-40 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 25-27 (ºC) 20-30 (%) 26-28 (ºC) 20-30 (%)

Rawalpindi 38-40 (ºC) 25-35 (%) 39-41 (ºC) 30-40 (%)

Sukkur 41-43 (ºC) 25-35 (%) 43-45 (ºC) 25-35 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 7:14 pm (Today)

Sunrise: 5:42 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close