Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Thursday (May 17, 2018) and the forecast for Friday (May 18, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 43-45 (ºC) 25-35 (%) 42-44 (ºC) 25-35 (%)

Karachi 36-38 (ºC) 55-65 (%) 40-42 (ºC) 30-40 (%)

Lahore 36-38 (ºC) 30-40 (%) 36-38 (ºC) 35-45 (%)

Larkana 42-44 (ºC) 25-35 (%) 42-44 (ºC) 25-35 (%)

Mirpurkhas 42-44 (ºC) 25-35 (%) 42-44 (ºC) 25-35 (%)

Muzaffarabad 29-31 (ºC) 30-40 (%) 29-31 (ºC) 35-45 (%)

Peshawar 36-40 (ºC) 70-80 (%) 36-40 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 31-33 (ºC) 20-30 (%) 31-33 (ºC) 20-30 (%)

Rawalpindi 32-34 (ºC) 25-35 (%) 32-34 (ºC) 30-40 (%)

Sukkur 42-44 (ºC) 25-35 (%) 42-44 (ºC) 25-35 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 7:11 pm (Today)

Sunrise: 5:44 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close