Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (May 15, 2018) and the forecast for Wednesday (May 16, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 42-44 (ºC) 25-35 (%) 43-45 (ºC) 25-35 (%)

Karachi 36-38 (ºC) 50-60 (%) 38-40 (ºC) 45-55 (%)

Lahore 38-40 (ºC) 30-40 (%) 37-39 (ºC) 35-45 (%)

Larkana 43-45 (ºC) 25-35 (%) 44-46 (ºC) 25-35 (%)

Mirpurkhas 41-43 (ºC) 25-35 (%) 42-44 (ºC) 25-35 (%)

Muzaffarabad 32-34 (ºC) 30-40 (%) 33-35 (ºC) 35-45 (%)

Peshawar 36-40 (ºC) 70-80 (%) 36-40 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 31-33 (ºC) 20-30 (%) 32-34 (ºC) 20-30 (%)

Rawalpindi 33-35 (ºC) 25-35 (%) 33-35 (ºC) 30-40 (%)

Sukkur 44-46 (ºC) 25-35 (%) 44-46 (ºC) 25-35 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 7:10 pm (Today)

Sunrise: 5:45 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close