Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Sunday (May 06, 2018) and the forecast for Monday (May 07, 2018).

=================================================================

CITY TODAY TOMORROW

=================================================================

Hyderabad 40-42 (ºC) 25-35 (%) 40-42 (ºC) 35-45 (%)

Karachi 35-37 (ºC) 55-65 (%) 35-37 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 36-38 (ºC) 30-40 (%) 35-37 (ºC) 35-45 (%)

Larkana 40-42 (ºC) 15-25 (%) 40-42 (ºC) 15-25 (%)

Mirpurkhas 41-43 (ºC) 25-35 (%) 41-43 (ºC) 25-35 (%)

Muzaffarabad 29-31 (ºC) 30-40 (%) 28-30 (ºC) 35-45 (%)

Peshawar 36-40 (ºC) 70-80 (%) 36-40 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 29-31 (ºC) 20-30 (%) 28-30 (ºC) 20-30 (%)

Rawalpindi 28-30 (ºC) 25-35 (%) 27-29 (ºC) 30-40 (%)

Sukkur 40-42 (ºC) 25-35 (%) 42-44 (ºC) 25-35 (%)

=================================================================

Karachi

-----------------------------------------------------------------

Sunset: 07:04pm (TODAY)

Sunrise: 05:51am (TOMORROW)

=================================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close