Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (March 27, 2018) and the forecast for Wednesday (March 28, 2018).

==============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==============================================================

Hyderabad 41-43 (ºC) 15-25 (%) 41-43 (ºC) 10-20 (%)

Karachi 38-40 (ºC) 15-25 (%) 38-40 (ºC) 15-25 (%)

Lahore 18-20 (ºC) 50-60 (%) 18-20 (ºC) 50-60 (%)

Larkana 41-43 (ºC) 10-20 (%) 41-43 (ºC) 10-20 (%)

Mirpurkhas 40-42 (ºC) 10-20 (%) 40-42 (ºC) 10-20 (%)

Muzaffarabad 12-14 (ºC) 75-85 (%) 12-14 (ºC) 70-80 (%)

Peshawar 14-16 (ºC) 70-80 (%) 14-16 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 05-07 (ºC) 45-55 (%) 05-07 (ºC) 50-60 (%)

Rawalpindi 17-19 (ºC) 50-60 (%) 17-19 (ºC) 50-60 (%)

Sukkur 41-43 (ºC) 10-20 (%) 41-43 (ºC) 10-20 (%)

==============================================================

Karachi

--------------------------------------------------------------

Sunset: 6:47 pm (Today)

Sunrise: 6:25 am (Tomorrow)

==============================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close