Tuesday, December 6th, 2022
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (March 07, 2018) and the forecast for Thursday (March 08, 2018).

=================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

=================================================================

Hyderabad 17-19 (ºC) 60-70 (%) 17-19 (ºC) 60-70 (%)

Karachi 18-20 (ºC) 40-50 (%) 18-20 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 14-16 (ºC) 70-80 (%) 14-16 (ºC) 65-75 (%)

Larkana 17-19 (ºC) 70-80 (%) 17-19 (ºC) 70-80 (%)

Mirpurkhas 16-18 (ºC) 70-80 (%) 16-18 (ºC) 70-80 (%)

Muzaffarabad 09-11 (ºC) 75-85 (%) 09-11 (ºC) 70-80 (%)

Peshawar 08-12 (ºC) 70-80 (%) 08-13 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 04-06 (ºC) 50-60 (%) 05-07 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 10-12 (ºC) 70-80 (%) 11-13 (ºC) 70-80 (%)

Sukkur 16-18 (ºC) 70-80 (%) 16-18 (ºC) 70-80 (%)

=================================================================

Karachi

-----------------------------------------------------------------

Sunset: 6:38 pm (Today)

Sunrise: 6:45 am (Tomorrow)

=================================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close