Monday, February 26th, 2024
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Monday (February 26, 2018) and the forecast for Tuesday (February 27, 2018).

=================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

=================================================================

Hyderabad 19-21 (ºC) 75-85 (%) 19-21 (ºC) 70-88 (%)

Karachi 20-22 (ºC) 65-75 (%) 20-22 (ºC) 70-80 (%)

Lahore 10-12 (ºC) 70-80 (%) 10-12 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 14-16 (ºC) 75-85 (%) 14-16 (ºC) 75-85 (%)

Mirpurkhas 13-15 (ºC) 65-75 (%) 13-15 (ºC) 65-75 (%)

Muzaffarabad 05-07 (ºC) 75-85 (%) 06-08 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 08-12 (ºC) 70-80 (%) 08-13 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 05-07 (ºC) 60-70 (%) 04-06 (ºC) 50-60 (%)

Rawalpindi 08-10 (ºC) 70-80 (%) 09-11 (ºC) 75-85 (%)

Sukkur 15-17 (ºC) 75-85 (%) 15-17 (ºC) 75-85 (%)

=================================================================

Karachi

-----------------------------------------------------------------

Sunset: 6:33 pm (Today)

Sunrise: 6:54 am (Tomorrow)

=================================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close