Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Monday (February 19, 2018) and the forecast for Tuesday (February 20, 2018).

=================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

=================================================================

Hyderabad 15-17 (ºC) 75-85 (%) 15-17 (ºC) 75-85 (%)

Karachi 17-19 (ºC) 85-95 (%) 17-19 (ºC) 85-95 (%)

Lahore 09-11 (ºC) 70-80 (%) 08-10 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 14-16 (ºC) 60-70 (%) 14-16 (ºC) 60-70 (%)

Mirpurkhas 15-17 (ºC) 75-85 (%) 15-17 (ºC) 75-85 (%)

Muzaffarabad 04-06 (ºC) 75-85 (%) 03-05 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 05-09 (ºC) 70-80 (%) 05-09 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 05-07 (ºC) 60-70 (%) 04-06 (ºC) 50-60 (%)

Rawalpindi 07-09 (ºC) 70-80 (%) 06-08 (ºC) 75-85 (%)

Sukkur 15-17 (ºC) 65-75 (%) 15-17 (ºC) 65-75 (%)

=================================================================

Karachi

-----------------------------------------------------------------

Sunset: 6:29 pm (Today)

Sunrise: 7:00 am (Tomorrow)

=================================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close