Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (February 06, 2018) and the forecast for Wednesday (February 07, 2018).

=================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

=================================================================

Hyderabad 12-14 (ºC) 45-55 (%) 12-14 (ºC) 55-65 (%)

Karachi 11-13 (ºC) 30-40 (%) 12-14 (ºC) 35-45 (%)

Lahore 06-08 (ºC) 85-95 (%) 05-07 (ºC) 85-95 (%)

Larkana 07-09 (ºC) 65-75 (%) 07-09 (ºC) 65-75 (%)

Mirpurkhas 07-09 (ºC) 65-75 (%) 08-10 (ºC) 70-80 (%)

Muzaffarabad 02-04 (ºC) 75-85 (%) 01-03 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 00-05 (ºC) 70-80 (%) 00-05 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -08-(-05) (ºC) 50-60 (%) -07-(-03) (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 04-06 (ºC) 70-80 (%) 03-05 (ºC) 75-85 (%)

Sukkur 07-09 (ºC) 70-80 (%) 07-09 (ºC) 70-80 (%)

=================================================================

Karachi

-----------------------------------------------------------------

Sunset: 6:21 pm (Today)

Sunrise: 7:09 am (Tomorrow)

=================================================================Copyright Business Recorder, 2018


the author

Top
Close
Close