Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (January 23, 2018) and the forecast for Wednesday (January 24, 2018).

=================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

=================================================================

Hyderabad 12-14 (ºC) 60-70 (%) 11-13 (ºC) 75-85 (%)

Karachi 12-14 (ºC) 65-75 (%) 12-14 (ºC) 80-90 (%)

Lahore 05-07 (ºC) 85-95 (%) 05-07 (ºC) 85-95 (%)

Larkana 06-08 (ºC) 75-85 (%) 06-08 (ºC) 75-85 (%)

Mirpurkhas 05-07 (ºC) 65-75 (%) 05-07 (ºC) 70-80 (%)

Muzaffarabad 01-03 (ºC) 75-85 (%) 01-03 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 00-05 (ºC) 70-80 (%) 00-05 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -05-(-02) (ºC) 60-70 (%) -06-(-03) (ºC) 50-60 (%)

Rawalpindi 03-05 (ºC) 80-90 (%) 02-04 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 06-08 (ºC) 75-85 (%) 06-08 (ºC) 80-90 (%)

=================================================================

Karachi

-----------------------------------------------------------------

Sunset: 6:11 pm (Today)

Sunrise: 7:15 am (Tomorrow)

=================================================================Copyright Business Recorder, 2018
`

the author

Top
Close
Close