Wednesday, November 29th, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Thursday (December 28, 2017) and the forecast for Friday (December 29, 2017).

=================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

=================================================================

Hyderabad 10-12 (ºC) 70-80 (%) 10-12 (ºC) 60-70 (%)

Karachi 11-13 (ºC) 50-60 (%) 10-12 (ºC) 45-55 (%)

Lahore 04-06 (ºC) 85-95 (%) 03-05 (ºC) 85-95 (%)

Larkana 08-10 (ºC) 80-90 (%) 08-10 (ºC) 80-90 (%)

Mirpurkhas 07-09 (ºC) 70-80 (%) 06-08 (ºC) 50-60 (%)

Muzaffarabad 04-06 (ºC) 75-85 (%) 04-06 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 05-10 (ºC) 70-80 (%) 02-07 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 02-04 (ºC) 60-70 (%) 03-05 (ºC) 50-60 (%)

Rawalpindi 04-06 (ºC) 80-90 (%) 03-05 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 08-10 (ºC) 85-95 (%) 08-10 (ºC) 85-95 (%)

=================================================================

Karachi

-----------------------------------------------------------------

Sunset: 5:52 pm (Today)

Sunrise: 7:14 am (Tomorrow)

=================================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close