Wednesday, November 29th, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Thursday (December 21, 2017) and the forecast for Friday (December 22, 2017).

==========================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==========================================================

Hyderabad 12-14 (ºC) 65-75 (%) 11-13 (ºC) 55-65 (%)

Karachi 12-14 (ºC) 60-70 (%) 11-13 (ºC) 40-50 (%)

Lahore 06-08 (ºC) 75-85 (%) 05-07 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 07-09 (ºC) 85-95 (%) 07-09 (ºC) 85-95 (%)

Mirpurkhas 06-08 (ºC) 45-55 (%) 05-07 (ºC) 45-55 (%)

Muzaffarabad 04-06 (ºC) 75-85 (%) 04-06 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 05-10 (ºC) 70-80 (%) 02-07 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 03-05 (ºC) 50-60 (%) 03-05 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 07-09 (ºC) 80-90 (%) 07-09 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 06-08 (ºC) 85-95 (%) 06-08 (ºC) 85-95 (%)

==========================================================

Karachi

----------------------------------------------------------

Sunset: 5:48 pm (Today)

Sunrise: 7:12 am (Tomorrow)

==========================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close