Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (December 19, 2017) and the forecast for Wednesday (December 20, 2017).

=================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

=================================================================

Hyderabad 11-13 (ºC) 55-65 (%) 10-12 (ºC) 50-60 (%)

Karachi 14-16 (ºC) 40-50 (%) 14-16 (ºC) 40-50 (%)

Lahore 06-08 (ºC) 75-85 (%) 05-07 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 03-05 (ºC) 60-70 (%) 03-05 (ºC) 60-70 (%)

Mirpurkhas 05-07 (ºC) 65-75 (%) 05-07 (ºC) 65-75 (%)

Muzaffarabad 01-03 (ºC) 75-85 (%) 01-03 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 02-07 (ºC) 70-80 (%) 02-07 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 03-05 (ºC) 60-70 (%) 02-04 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 04-06 (ºC) 80-90 (%) 04-06 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 06-08 (ºC) 75-85 (%) 05-07 (ºC) 75-85 (%)

=================================================================

Karachi

-----------------------------------------------------------------

Sunset: 5:47 pm (Today)

Sunrise: 7:11 am (Tomorrow)

=================================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close