Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (December 05, 2017) and the forecast for Wednesday (December 06, 2017).

===================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

===================================================================

Hyderabad 11-13 (ºC) 20-30 (%) 10-12 (ºC) 20-30 (%)

Karachi 11-13 (ºC) 10-20 (%) 10-12 (ºC) 10-20 (%)

Lahore 04-06 (ºC) 75-85 (%) 04-06 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 09-11 (ºC) 70-80 (%) 09-11 (ºC) 70-80 (%)

Mirpurkhas 08-10 (ºC) 60-70 (%) 07-09 (ºC) 55-65 (%)

Muzaffarabad 02-04 (ºC) 75-85 (%) 02-04 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 04-08 (ºC) 70-80 (%) 04-08 (ºC) 70-80 (%)

Quetta -08-(-06) (ºC) 60-70 (%) -06-(-04) (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 04-06 (ºC) 80-90 (%) 04-06 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 06-08 (ºC) 60-70 (%) 06-08 (ºC) 60-70 (%)

===================================================================

Karachi

-------------------------------------------------------------------

Sunset: 5:43 pm (Today)

Sunrise: 7:02 am (Tomorrow)

===================================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close