Wednesday, November 29th, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Monday (November 13, 2017) and the forecast for Tuesday (November 14, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 16-18 (ºC) 70-80 (%) 16-18 (ºC) 60-70 (%)

Karachi 17-19 (ºC) 70-80 (%) 16-18 (ºC) 45-55 (%)

Lahore 11-13 (ºC) 85-95 (%) 11-13 (ºC) 85-95 (%)

Larkana 16-18 (ºC) 80-90 (%) 15-17 (ºC) 70-80 (%)

Mirpurkhas 14-16 (ºC) 70-80 (%) 14-16 (ºC) 70-80 (%)

Muzaffarabad 09-11 (ºC) 65-75 (%) 08-10 (ºC) 70-80 (%)

Peshawar 10-15 (ºC) 70-80 (%) 10-15 (ºC) 70-80 (%)

Quetta 20-22 (ºC) 12-30 (%) 21-23 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 11-13 (ºC) 80-90 (%) 10-12 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 16-18 (ºC) 80-90 (%) 15-17 (ºC) 80-90 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 5:45 pm (Today)

Sunrise: 6:46 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close