Thursday, January 20th, 2022
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (October 18, 2017) and the forecast for Thursday (October 19, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 38-40 (ºC) 40-50 (%) 38-40 (ºC) 40-50 (%)

Karachi 36-38 (ºC) 60-70 (%) 37-39 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 34-36 (ºC) 25-35 (%) 33-35 (ºC) 30-40 (%)

Larkana 36-38 (ºC) 35-45 (%) 36-38 (ºC) 35-45 (%)

Mirpurkhas 38-40 (ºC) 35-45 (%) 38-40 (ºC) 40-50 (%)

Muzaffarabad 30-32 (ºC) 45-55 (%) 29-31 (ºC) 50-60 (%)

Peshawar 32-37 (ºC) 30-40 (%) 32-37 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 28-30 (ºC) 00-10 (%) 28-30 (ºC) 00-10 (%)

Rawalpindi 33-35 (ºC) 30-40 (%) 32-34 (ºC) 35-45 (%)

Sukkur 38-40 (ºC) 30-40 (%) 38-40 (ºC) 30-40 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 6:02 pm (Today)

Sunrise: 6:31 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close