Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Thursday August 31, 2017) and the forecast for Friday (September 01, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 31-33 (ºC) 70-80 (%) 32-34 (ºC) 70-80 (%)

Karachi 30-32 (ºC) 80-90 (%) 32-34 (ºC) 75-85 (%)

Lahore 31-33 (ºC) 65-75 (%) 29-31 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 33-35 (ºC) 60-70 (%) 34-36 (ºC) 60-70 (%)

Mirpurkhas 32-34 (ºC) 70-80 (%) 33-35 (ºC) 70-80 (%)

Muzaffarabad 31-33 (ºC) 55-65 (%) 30-32 (ºC) 60-70 (%)

Peshawar 34-38 (ºC) 30-40 (%) 34-38 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 34-36 (ºC) 10-20 (%) 33-35 (ºC) 00-10 (%)

Rawalpindi 32-34 (ºC) 50-60 (%) 31-33 (ºC) 55-65 (%)

Sukkur 33-35 (ºC) 60-70 (%) 34-36 (ºC) 60-70 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 6:51 pm (Today)

Sunrise: 6:12 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close