Tuesday, February 27th, 2024
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Monday (August 21, 2017) and the forecast for Tuesday (August 22, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 37-39 (ºC) 60-70 (%) 35-37 (ºC) 55-65 (%)

Karachi 34-36 (ºC) 65-75 (%) 33-35 (ºC) 65-75 (%)

Lahore 33-35 (ºC) 60-70 (%) 31-33 (ºC) 65-75 (%)

Larkana 38-40 (ºC) 45-55 (%) 37-39 (ºC) 50-60 (%)

Mirpurkhas 36-38 (ºC) 60-70 (%) 35-37 (ºC) 60-70 (%)

Muzaffarabad 32-34 (ºC) 50-60 (%) 31-33 (ºC) 55-65 (%)

Peshawar 34-38 (ºC) 30-40 (%) 34-38 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 36-38 (ºC) 10-20 (%) 37-39 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 33-35 (ºC) 55-65 (%) 31-33 (ºC) 60-70 (%)

Sukkur 39-41 (ºC) 60-70 (%) 38-40 (ºC) 50-60 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 07:01 pm (Today)

Sunrise: 06:08 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close