Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Thursday (August 17, 2017) and the forecast for Friday (August 18, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 37-39 (ºC) 40-50 (%) 37-39 (ºC) 40-50 (%)

Karachi 32-34 (ºC) 55-65 (%) 33-35 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 37-39 (ºC) 45-55 (%) 38-40 (ºC) 40-50 (%)

Larkana 40-42 (ºC) 40-50 (%) 40-42 (ºC) 40-50 (%)

Mirpurkhas 36-38 (ºC) 50-60 (%) 36-38 (ºC) 50-60 (%)

Muzaffarabad 34-36 (ºC) 40-50 (%) 33-35 (ºC) 35-45 (%)

Peshawar 34-38 (ºC) 30-40 (%) 34-38 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 33-35 (ºC) 10-20 (%) 34-36 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 36-38 (ºC) 45-55 (%) 37-39 (ºC) 40-50 (%)

Sukkur 41-43 (ºC) 35-45 (%) 41-43 (ºC) 35-45 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 07:05 pm (Today)

Sunrise: 06:06 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close