Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (August 08, 2017) and the forecast for Wednesday (August 09, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 34-36 (ºC) 55-65 (%) 34-36 (ºC) 55-65 (%)

Karachi 31-33 (ºC) 65-75 (%) 31-33 (ºC) 65-75 (%)

Lahore 33-34 (ºC) 67-75 (%) 32-34 (ºC) 70-80 (%)

Larkana 38-40 (ºC) 40-50 (%) 38-40 (ºC) 40-50 (%)

Mirpurkhas 34-36 (ºC) 65-75 (%) 34-36 (ºC) 65-75 (%)

Muzaffarabad 34-36 (ºC) 50-60 (%) 32-34 (ºC) 55-65 (%)

Peshawar 30-35 (ºC) 30-40 (%) 34-38 (ºC) 30-40 (%)

Quetta N/A N/A

Rawalpindi 34-36 (ºC) 05-65 (%) 33-35 (ºC) 60-70 (%)

Sukkur 41-43 (ºC) 00-50 (%) 41-43 (ºC) 40-50 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 07:11 pm (Today)

Sunrise: 06:02 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close